Library

Апсны республики ауат аштаква рпны йаъу акъральыгІвакви ращтаныкъвара апны ауаъа йтабзазауа апсуаква йырзырхъйуш ауысква хІрылачважвара апхъала йара адиаспора атурых гІахІрахапІ.<!–more–>
Йжвежвхуз асквшышв агІан Осман къральыгІва ахьыла йакІвшуз амхІаджьырра азаман ацкІыс агалагьи рыцІа паса йгІаншауа йалагатІ апсуа диаспора. Прокопий Кесарийский (й-VІ-хауа асквшышв) дшаквшахІатхауала, апсуа ахІква рыцІа йпшдзаз ачкІвынчва Византия къральыгІва йрыртуан. Ащахахра йачвшвунта лыгта йыртиуаз ачкIвынчва ръахІыльчва аргванква рщуан.
«Ачеркес» диаспораква МарагІацІцІырта шта акъральква рпны йгІаншищтара сквшышвпхьадзара цІитІ, рыщайдзаква йквтанайу асквшышвква рпныдза йнадзитІ. Амонголква Апснышта аныркІы агІамта алыг хвгІара-тира йашымтан, ауаса ари аъаща рыцІагьи йанцІолаха Атенгьыз КвайчІва амарагІацІцІыртала йаныргІалу аштаква атрыквква рунашва йанацІал агІан акІвапІ. Амонголква Египет йддырхвгІуз айсыгІвчва мамлюкква (гІарып бызшвала «гъар» – хІва йгІаныцІитІ) АйюбидргІа рткъвым араъа йанпаштахІыз (асквшква 1171 – 1250 рагIан) рхъахчара рхъвква ауат айсыгІвчвала йадкІылан. Псайспамцара амамлюкква ажвлара апны рщапІы багъьахатІ, асквш 1250 агIан тшгІащтІырхын дара рсултан Муиз Айбек паштахІта ддыргылтІ. Амамлюкква рткъвым жвлаква йрыуан «БурджитыргІа» (ари ажва абагъьата аль-Бурдж ахьыз йгІахъшахъыцІитІ). ЙалкІгІата Абурджитква рыжвла апны акІвын КІавкІаз йтнагаз аугІа ъащардаз.
Ауи акІвпІта, Трыквштагьи Египетгьи рыланакІуата Аргван МарагІацІцІырта шта акъральква рпны гІамта ауыра гІацІанакІуата КІавкІаз диаспора ду щаквгылуан, ауат йрыланакІуан апсуа диаспорагьи. Ауаса йгІалкІгІара атахъу ари акІвпІ: зальмагІала йа датша швхІаусыгІвала КІавкІаз йтыцІта ауат акъральква йыртанагуз аугІа диаспора рзыгІаныршауата йгьаъамызтІ – анахьанат аугІахъаква йрылагІващахуан, рыбызшвагьи ркультурагьи ауаъа йгьгІащаквымхузтІ. АмхІаджьырра  акІвпІ ари аъаща зпсахыз. Осман паштахІыгІва ахьыла амхІаджьырра йтнагаз КІавкІаз ащхъагІвчва рпхьадзара атамам гьбергьльым, ауаса рахІа йанмачІыгІву угІа мильуан раъарагІв йнадзун.
ЙхІвара атахъыпІ Осман империя рыжвлара апны гІамта айшысла «ачеркесква» йбагъьу дара ргыларта рымата штшгІащтІырхыз. ЙалкІгІата ауат ъащардагІвыз айсыгІвчва интеллигенция рпны акІвын. Ауи акІвымкІва амхІаджьырква ругІахъара, ркультура, рыбызшва рзыгІахчатІ, анахьанат аугІахъаква йызларыламгІващуш амальква гІадрысабапуамца йгІабзазатІ.
Лагъь КІавкІазла йтыцІта Аргван МарагІацІцІырта шта йтабзазауа адиаспора зымгІва «черкес» – хІва йрыпхьитІ. АмхІаджьырква рпны анахьанат аугІахъаква рацкІыс адгьаква рыцІа йъащардагІвыз акІвзапІ ауаса йзырхІвауа. Швабыж йдуу Порта ашта апны ащхъагІвчва тшадыркІылуамца рхъа шгІащаквыржьуаш йазгылан.
АгІвымакъральква йыртабзазауа «ачеркесква» уахьчІвала руысква лкІгІара зму аъаща йташватІ. Ужвы рэтнокультура мачІ-мачІымца йшырчвыдзуа рылархІвитІ. Рэтносква гІащаквырыжьра ахъазла Лагъь КІавкІаз ареспубликаква йгІарыщтаныкъвауа, анахьанат акъральква рпны ачеркес жвлараква йрабадыруа йалагатІ. Абарат амальква йгІарылцІла асквш 1991 агІан  а-Дуней черкес ассоциация гІаншатІ. Ауи ачеркес жвлараква рацынхара, ращтаныкъвара, радкІылра, рцри бызшви ркультури ргІахчара, арепатриация уысква йырцхърагІаныс агьиква хачІвыта апахь йгылапІ. Ауи акІвымкІва Апсны апны Абашта айсра анакІвшуз, асквш 1992 агІан, апсуа-абаза угІахъа р-Дуней ассоциация гІаншатІ, къраль 52 йыртабзазауа апсуа диаспораква радкІылри рацынхари йырзынарху анхара акІвнаршауа йалагатІ. АгІвымакъральква йыртабзазауа апсуаква аполитика жвлара уысква рпны лшара ду шрыму кьангьаш гьалам. Ауат Апсны республика аэкономика атшауацІнарыхра апны йырзычпуш йахъазымкІва йъатабзазауа акъральыгІвакви рабадучва рпсадгьыли ращтаныкъвара щаквгылныс, тшауацІнахуа йцІолаханыс ахъазла ркъару рызгІарысабапуаштІ.
Трыквшта апны уахьчІвала апсуа диаспора адкІылата йынхитІ, ауат рхъвшараква рыцІа йдуу акъалаква рпынгьи йаныргІалпІ. Апхъала ауи Лагъь КІавкІаз акультура жвлараква рфедерация йаланакІуан, зпхьадзаралагьи аполитика апны зылшараквалагьи йдуу адгьа диаспора йырпщылата йрыцынхун. Апхъа Лагъь КІавкІаз йауата ужвы йтрыкв къральыгІвхаз аугІа амакІыра йгьащтам, анахьанат аугІахъаква рапшта бзазарта чIвыла кІьыда йгьазгылам. Мурадта йрыму акультури арыпхьара-дырра уыскви йырзынархапІ – рыбызшваква, ркультураква ргІахчара акъральыгІва йацыркІныс, ауат йырзынарху аконцертква, афестивальква, агІарбартаква радгалра, КІавкІаз апны йаъу рпсадгьыл ахьыла рымгІва ауралагьи йхътІызланыс, ащтаныкъвара уысква рпны пырас йанымйаныс.
Ауаса адиаспора руысква гвыргІвагьи гІарылашвитІ. Атрыкв политологква йшдырхъвыхызла, КІавкІаз апны йгІаншауа апшІагылракви аквымшваракви Трыквшта ажвлара аъаща апынгьи аквымшвара гІандыршитІ. Ауи апшта акырт-апсуа апшІагылра трыкв телебара апны амакІыра дуква гІахъшахъыцІтІ, акырт жвлари апсуа жвлари апхъала йрызбжьамыз ахьшвашвара гІарбжьанацІан йамцІнагатІ.
ЙшгІалхІкІгІаз апшта, Аргван МарагІацІцІырта шта апны Лагъь КІавкІаз адиаспора апхъала йадкІылан. Акъыльаквшвари ацацхърагІари анырбжьаз «ачеркес» диаспора зынйуз абаргвыраква йгІарыцІсуан, абзазара йгІанаргылуаз ауысква ркъару адыркІылуанта йдырхъйун. Ауаса йцІыхъвахауа агІамта адиаспора ауацІа акъыльаквымшвара гІаншатІ. «Кавказский узел» портал акорреспондент дйачважвауата Краснодар шта ажвлара мгІвайсра «Адыгэ Хасэ» аунашвачпагІв Сохт Аскер араса йхІватI: «КІавкІаз диаспора апны черкес диаспора йаланакІуа аугІа анахьанат адиаспораква зымгІва рацкІыс йщардапІ. ХІара черкес диаспорагІваца ракІвпІ хІызцынхуш, анахьанат руысква хІгьрылалуашым, йшпакІву ухІварыквын Грузиягьи, Азербайджангьи, Армениягьи, Абхазиягьи рправительстваква рцынхъвы хІынханыс гьхІылшушым. Ауат акъральква дара рдиаспораква йрыцынхитІ».
Абари ахъвыцща апкъ йтата апсуа диаспора асквш 2009 агІан Лагъь КІавкІаз акультура жвлараква рфедерация йгІарылцІхын йкІьыдахатІ, Апсны аправительства йрыцынхауа йалагатІ. Асквш 2005 агІан Трыквшта ачеркес жвлараква йакІвдыршуз асъезд апны афедерация йшгІарылцІхуала щаквыргылра нарахвтІ. Ауыла ачеркесква арепатриация уысква дрыласырныс рмурадхатІ.
Абарауаса къару ду змаз «ачеркес» диаспора алпІлауа йалагатІ. Ари агІаншара ауат зтабзазауа акъральква рпны рылшараква гІанарльальатІ, Аргван МарагІацІцІырта шта апны рымч йалдзгIауа йалагатІ. Ауаса апсуа диаспора йрыуу афилология дырраква рдоктор Бигуа Вячеслав йшипхьадзауала, «апсуакви адгьакви ргІальаматраква злаквшвауа щардапІ, ртурыхи рцІаскви азакІыпІ, рыуа аджвырагІв тшдыркІьыдата рхъамаль рбахныс ртахъызтын кІара азухІвушта йгьаъам».
Араъа йхІвара атахъыпІ апсуа диаспора акъаругьи шмачІым, Апсны республики Аргван МарагІацІцІырташта акъралькви ращтаныкъвара, аэкономика уыскви агуманитар уыскви рпны рацынхара йацхърагІаныс рылшитІ. Трыквшти Апснышти ращтаныкъвара апны адиаспора рбзирала йакІвшауа ахвгІахвтра уысква рмагІны дупІ. Апсны республика апны трыкв гІалцІырта щата зму анхарта пхатшаква гьмачІым (ауат гІанзыршаз амхІаджьырква ртынхаква ракІвпІ). Ауат йрылапхьадзапІ аювелир пкъыгІваква рткван «Арадзын» (Согъвым апны), асасырта «Ясемин» (Согъвым апны), Ткъварчал апны ахІахъврачва гІацІхыртаква гІащаквзыргылхуа атрыкв фирмаква.
АгІарып къральква гІахІахвырквын рыцІа джьгарта йынхауа Йорданшта апны йаъу апсуа диаспора ракІвпІ.
Йордан паштахІыгІва атурых аурала, йалкІгІата апаштахІ Хусейн йзаман, араъа йбзазуз «ачеркесква» апаштахІ йпынгьи ауи йтгІачва рпынгьи кърар рыман. Трыквшта апны аъаща йашІуырпшрыквын Йорданшта апны апсуа-убых диаспора йазакІыта йынхитІ, «черкес» – хІва йызпхьауа адиаспора апны апсуа йгьи аубых мхІаджьырква ртынхаква рылапІ. «Ачеркесква» йхІаракІу аъанатІаква нкъвыргитІ – премьер-министрта, акъала дуква рполиция департаментква йрунашвачпагІвпІ, арра апны генерал хьзы нкъвыргауа къвырльыкъв рхитІ, апарламент йадепутатпІ, агІвыма къральква рпны Йордан къральыгІва йырхІвачІвгІвыпІ. Хабза щатала аправительства апны министр ъанатІакІгьи апарламент апны депутат чІвартакІгьи черкес жвлара йырзалхпІ. Йорданшта апны зпхьадзара мачІу аугІахъаква йрыуата ауи апш хъгалра зму ачеркесква йырхъазыпІ. АпаштахІ па Али (апаштахІ Абдалла ІІ дйащапІ) черкес культура атшауацІыхра йацикІитІ, асквш 1998 агІан ауи гвыпкIгьи йыцта тшыла Амман дгІатыцІын Майкъвапдза, уадыргІвана Нальчикдза амхІаджьырква рхъысыртаквала дгІамдатІ.
Араъа йаныргІалу апсуа диаспора анхара йагІарбагата асквш 2010 агІан Согъвым апны Йорданшта йгІатыцІын хІаракьатчпагІвчва гвыпкІ гІайтІ. Апсуа диаспора агІащтийыгІвчва ракІвымкІва агвып йрылан зыхьыз бергьльу абанкирква, асасырта дуква рпшвымаква, ауыхвара фирма дуква рунашвачпагІвчва, датшагьи. Айордан хІаракьатчпагІвчва йапшым аэкономика нархараквала Апсны республика апны йынхарныс шырмураду гІархІватІ. УадыргІвана йара ауи апш гвыпкІ асквш 2011 январь мыз Апсны йатагІайхтІ.
Ауи акІвпІта, апсуа диаспора йызтабзазауа акъральыгІвакви Апсны республики ращтаныкъвара апны дара рхатІ бзи шаларцІауа нахвапІ. Апхъахьыла адиаспора йырзырхъйуш ауысква рыцІа йдупІ, йауацІыхпІ, Апсны аунашвачпагІвчва ауи акъару рыцІагьи гватра азрымата йгІадрысабапуазтын.
<p style=”text-align: right;”><em>Эшба Элана,</em></p>
<p style=”text-align: right;”><em></em><em>Россия анаукаква р-Академия аинститут аспирант.</em></p>
<p style=”text-align: right;”><em>АгІвыра «Абаза Къраль» сайт йазалхпІ.</em></p>

Апсны республики ауат аштаква рпны йаъу акъральыгІвакви ращтаныкъвара апны ауаъа йтабзазауа апсуаква йырзырхъйуш ауысква хІрылачважвара апхъала йара адиаспора атурых гІахІрахапІ.<!–more–>
Йжвежвхуз асквшышв агІан Осман къральыгІва ахьыла йакІвшуз амхІаджьырра азаман ацкІыс агалагьи рыцІа паса йгІаншауа йалагатІ апсуа диаспора. Прокопий Кесарийский (й-VІ-хауа асквшышв) дшаквшахІатхауала, апсуа ахІква рыцІа йпшдзаз ачкІвынчва Византия къральыгІва йрыртуан. Ащахахра йачвшвунта лыгта йыртиуаз ачкIвынчва ръахІыльчва аргванква рщуан.
«Ачеркес» диаспораква МарагІацІцІырта шта акъральква рпны йгІаншищтара сквшышвпхьадзара цІитІ, рыщайдзаква йквтанайу асквшышвква рпныдза йнадзитІ. Амонголква Апснышта аныркІы агІамта алыг хвгІара-тира йашымтан, ауаса ари аъаща рыцІагьи йанцІолаха Атенгьыз КвайчІва амарагІацІцІыртала йаныргІалу аштаква атрыквква рунашва йанацІал агІан акІвапІ. Амонголква Египет йддырхвгІуз айсыгІвчва мамлюкква (гІарып бызшвала «гъар» – хІва йгІаныцІитІ) АйюбидргІа рткъвым араъа йанпаштахІыз (асквшква 1171 – 1250 рагIан) рхъахчара рхъвква ауат айсыгІвчвала йадкІылан. Псайспамцара амамлюкква ажвлара апны рщапІы багъьахатІ, асквш 1250 агIан тшгІащтІырхын дара рсултан Муиз Айбек паштахІта ддыргылтІ. Амамлюкква рткъвым жвлаква йрыуан «БурджитыргІа» (ари ажва абагъьата аль-Бурдж ахьыз йгІахъшахъыцІитІ). ЙалкІгІата Абурджитква рыжвла апны акІвын КІавкІаз йтнагаз аугІа ъащардаз.
Ауи акІвпІта, Трыквштагьи Египетгьи рыланакІуата Аргван МарагІацІцІырта шта акъральква рпны гІамта ауыра гІацІанакІуата КІавкІаз диаспора ду щаквгылуан, ауат йрыланакІуан апсуа диаспорагьи. Ауаса йгІалкІгІара атахъу ари акІвпІ: зальмагІала йа датша швхІаусыгІвала КІавкІаз йтыцІта ауат акъральква йыртанагуз аугІа диаспора рзыгІаныршауата йгьаъамызтІ – анахьанат аугІахъаква йрылагІващахуан, рыбызшвагьи ркультурагьи ауаъа йгьгІащаквымхузтІ. АмхІаджьырра  акІвпІ ари аъаща зпсахыз. Осман паштахІыгІва ахьыла амхІаджьырра йтнагаз КІавкІаз ащхъагІвчва рпхьадзара атамам гьбергьльым, ауаса рахІа йанмачІыгІву угІа мильуан раъарагІв йнадзун.
ЙхІвара атахъыпІ Осман империя рыжвлара апны гІамта айшысла «ачеркесква» йбагъьу дара ргыларта рымата штшгІащтІырхыз. ЙалкІгІата ауат ъащардагІвыз айсыгІвчва интеллигенция рпны акІвын. Ауи акІвымкІва амхІаджьырква ругІахъара, ркультура, рыбызшва рзыгІахчатІ, анахьанат аугІахъаква йызларыламгІващуш амальква гІадрысабапуамца йгІабзазатІ.
Лагъь КІавкІазла йтыцІта Аргван МарагІацІцІырта шта йтабзазауа адиаспора зымгІва «черкес» – хІва йрыпхьитІ. АмхІаджьырква рпны анахьанат аугІахъаква рацкІыс адгьаква рыцІа йъащардагІвыз акІвзапІ ауаса йзырхІвауа. Швабыж йдуу Порта ашта апны ащхъагІвчва тшадыркІылуамца рхъа шгІащаквыржьуаш йазгылан.
АгІвымакъральква йыртабзазауа «ачеркесква» уахьчІвала руысква лкІгІара зму аъаща йташватІ. Ужвы рэтнокультура мачІ-мачІымца йшырчвыдзуа рылархІвитІ. Рэтносква гІащаквырыжьра ахъазла Лагъь КІавкІаз ареспубликаква йгІарыщтаныкъвауа, анахьанат акъральква рпны ачеркес жвлараква йрабадыруа йалагатІ. Абарат амальква йгІарылцІла асквш 1991 агІан  а-Дуней черкес ассоциация гІаншатІ. Ауи ачеркес жвлараква рацынхара, ращтаныкъвара, радкІылра, рцри бызшви ркультури ргІахчара, арепатриация уысква йырцхърагІаныс агьиква хачІвыта апахь йгылапІ. Ауи акІвымкІва Апсны апны Абашта айсра анакІвшуз, асквш 1992 агІан, апсуа-абаза угІахъа р-Дуней ассоциация гІаншатІ, къраль 52 йыртабзазауа апсуа диаспораква радкІылри рацынхари йырзынарху анхара акІвнаршауа йалагатІ. АгІвымакъральква йыртабзазауа апсуаква аполитика жвлара уысква рпны лшара ду шрыму кьангьаш гьалам. Ауат Апсны республика аэкономика атшауацІнарыхра апны йырзычпуш йахъазымкІва йъатабзазауа акъральыгІвакви рабадучва рпсадгьыли ращтаныкъвара щаквгылныс, тшауацІнахуа йцІолаханыс ахъазла ркъару рызгІарысабапуаштІ.
Трыквшта апны уахьчІвала апсуа диаспора адкІылата йынхитІ, ауат рхъвшараква рыцІа йдуу акъалаква рпынгьи йаныргІалпІ. Апхъала ауи Лагъь КІавкІаз акультура жвлараква рфедерация йаланакІуан, зпхьадзаралагьи аполитика апны зылшараквалагьи йдуу адгьа диаспора йырпщылата йрыцынхун. Апхъа Лагъь КІавкІаз йауата ужвы йтрыкв къральыгІвхаз аугІа амакІыра йгьащтам, анахьанат аугІахъаква рапшта бзазарта чIвыла кІьыда йгьазгылам. Мурадта йрыму акультури арыпхьара-дырра уыскви йырзынархапІ – рыбызшваква, ркультураква ргІахчара акъральыгІва йацыркІныс, ауат йырзынарху аконцертква, афестивальква, агІарбартаква радгалра, КІавкІаз апны йаъу рпсадгьыл ахьыла рымгІва ауралагьи йхътІызланыс, ащтаныкъвара уысква рпны пырас йанымйаныс.
Ауаса адиаспора руысква гвыргІвагьи гІарылашвитІ. Атрыкв политологква йшдырхъвыхызла, КІавкІаз апны йгІаншауа апшІагылракви аквымшваракви Трыквшта ажвлара аъаща апынгьи аквымшвара гІандыршитІ. Ауи апшта акырт-апсуа апшІагылра трыкв телебара апны амакІыра дуква гІахъшахъыцІтІ, акырт жвлари апсуа жвлари апхъала йрызбжьамыз ахьшвашвара гІарбжьанацІан йамцІнагатІ.
ЙшгІалхІкІгІаз апшта, Аргван МарагІацІцІырта шта апны Лагъь КІавкІаз адиаспора апхъала йадкІылан. Акъыльаквшвари ацацхърагІари анырбжьаз «ачеркес» диаспора зынйуз абаргвыраква йгІарыцІсуан, абзазара йгІанаргылуаз ауысква ркъару адыркІылуанта йдырхъйун. Ауаса йцІыхъвахауа агІамта адиаспора ауацІа акъыльаквымшвара гІаншатІ. «Кавказский узел» портал акорреспондент дйачважвауата Краснодар шта ажвлара мгІвайсра «Адыгэ Хасэ» аунашвачпагІв Сохт Аскер араса йхІватI: «КІавкІаз диаспора апны черкес диаспора йаланакІуа аугІа анахьанат адиаспораква зымгІва рацкІыс йщардапІ. ХІара черкес диаспорагІваца ракІвпІ хІызцынхуш, анахьанат руысква хІгьрылалуашым, йшпакІву ухІварыквын Грузиягьи, Азербайджангьи, Армениягьи, Абхазиягьи рправительстваква рцынхъвы хІынханыс гьхІылшушым. Ауат акъральква дара рдиаспораква йрыцынхитІ».
Абари ахъвыцща апкъ йтата апсуа диаспора асквш 2009 агІан Лагъь КІавкІаз акультура жвлараква рфедерация йгІарылцІхын йкІьыдахатІ, Апсны аправительства йрыцынхауа йалагатІ. Асквш 2005 агІан Трыквшта ачеркес жвлараква йакІвдыршуз асъезд апны афедерация йшгІарылцІхуала щаквыргылра нарахвтІ. Ауыла ачеркесква арепатриация уысква дрыласырныс рмурадхатІ.
Абарауаса къару ду змаз «ачеркес» диаспора алпІлауа йалагатІ. Ари агІаншара ауат зтабзазауа акъральква рпны рылшараква гІанарльальатІ, Аргван МарагІацІцІырта шта апны рымч йалдзгIауа йалагатІ. Ауаса апсуа диаспора йрыуу афилология дырраква рдоктор Бигуа Вячеслав йшипхьадзауала, «апсуакви адгьакви ргІальаматраква злаквшвауа щардапІ, ртурыхи рцІаскви азакІыпІ, рыуа аджвырагІв тшдыркІьыдата рхъамаль рбахныс ртахъызтын кІара азухІвушта йгьаъам».
Араъа йхІвара атахъыпІ апсуа диаспора акъаругьи шмачІым, Апсны республики Аргван МарагІацІцІырташта акъралькви ращтаныкъвара, аэкономика уыскви агуманитар уыскви рпны рацынхара йацхърагІаныс рылшитІ. Трыквшти Апснышти ращтаныкъвара апны адиаспора рбзирала йакІвшауа ахвгІахвтра уысква рмагІны дупІ. Апсны республика апны трыкв гІалцІырта щата зму анхарта пхатшаква гьмачІым (ауат гІанзыршаз амхІаджьырква ртынхаква ракІвпІ). Ауат йрылапхьадзапІ аювелир пкъыгІваква рткван «Арадзын» (Согъвым апны), асасырта «Ясемин» (Согъвым апны), Ткъварчал апны ахІахъврачва гІацІхыртаква гІащаквзыргылхуа атрыкв фирмаква.
АгІарып къральква гІахІахвырквын рыцІа джьгарта йынхауа Йорданшта апны йаъу апсуа диаспора ракІвпІ.
Йордан паштахІыгІва атурых аурала, йалкІгІата апаштахІ Хусейн йзаман, араъа йбзазуз «ачеркесква» апаштахІ йпынгьи ауи йтгІачва рпынгьи кърар рыман. Трыквшта апны аъаща йашІуырпшрыквын Йорданшта апны апсуа-убых диаспора йазакІыта йынхитІ, «черкес» – хІва йызпхьауа адиаспора апны апсуа йгьи аубых мхІаджьырква ртынхаква рылапІ. «Ачеркесква» йхІаракІу аъанатІаква нкъвыргитІ – премьер-министрта, акъала дуква рполиция департаментква йрунашвачпагІвпІ, арра апны генерал хьзы нкъвыргауа къвырльыкъв рхитІ, апарламент йадепутатпІ, агІвыма къральква рпны Йордан къральыгІва йырхІвачІвгІвыпІ. Хабза щатала аправительства апны министр ъанатІакІгьи апарламент апны депутат чІвартакІгьи черкес жвлара йырзалхпІ. Йорданшта апны зпхьадзара мачІу аугІахъаква йрыуата ауи апш хъгалра зму ачеркесква йырхъазыпІ. АпаштахІ па Али (апаштахІ Абдалла ІІ дйащапІ) черкес культура атшауацІыхра йацикІитІ, асквш 1998 агІан ауи гвыпкIгьи йыцта тшыла Амман дгІатыцІын Майкъвапдза, уадыргІвана Нальчикдза амхІаджьырква рхъысыртаквала дгІамдатІ.
Араъа йаныргІалу апсуа диаспора анхара йагІарбагата асквш 2010 агІан Согъвым апны Йорданшта йгІатыцІын хІаракьатчпагІвчва гвыпкІ гІайтІ. Апсуа диаспора агІащтийыгІвчва ракІвымкІва агвып йрылан зыхьыз бергьльу абанкирква, асасырта дуква рпшвымаква, ауыхвара фирма дуква рунашвачпагІвчва, датшагьи. Айордан хІаракьатчпагІвчва йапшым аэкономика нархараквала Апсны республика апны йынхарныс шырмураду гІархІватІ. УадыргІвана йара ауи апш гвыпкІ асквш 2011 январь мыз Апсны йатагІайхтІ.
Ауи акІвпІта, апсуа диаспора йызтабзазауа акъральыгІвакви Апсны республики ращтаныкъвара апны дара рхатІ бзи шаларцІауа нахвапІ. Апхъахьыла адиаспора йырзырхъйуш ауысква рыцІа йдупІ, йауацІыхпІ, Апсны аунашвачпагІвчва ауи акъару рыцІагьи гватра азрымата йгІадрысабапуазтын.<p style=”text-align: right;”><em>Эшба Элана,</em></p><p style=”text-align: right;”><em></em><em>Россия анаукаква р-Академия аинститут аспирант.</em></p><p style=”text-align: right;”><em>АгІвыра «Абаза Къраль» сайт йазалхпІ.</em></p>

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki


Attached files:

0013396.jpg